نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 911,433,860,438 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,211,782 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,247,086 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 23,373,188 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,266

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/23

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر