Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.                             

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را صرف خريد سهام و حق تقدم خريد سهام مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود                                                                

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 70% از کل دارایی صندوق
2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
3 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و قراردد اختیار معامله همان سهم حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
5 واحد های سرمایه گذاری" صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حد اکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 305 از تعداد واحد های صندوق سرمایه  پذیر که نزد سرمایه گذاران باشد
6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام  حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد  سهام پایه کوجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذارای صندوق در سهام
9 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی 
حداکثر15% از کل دارایی های صندوق

توضیحات:
رعایت نصاب حد اقل سرمایه گذار در سهام و حق تقدم سهام در صندوق های سرمایه گذاری و نصاب حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.
در جدول ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر میتواند تا 15%از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.
مظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن وجود دارد.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان